گزارشی از اجتماع و تظاهرات مردم در مقابل مهدیه تهران روزنامه اطلاعات صفحه 28 مورخه  1357/6/7

گزارشی از اجتماع و تظاهرات مردم در مقابل مهدیه تهران روزنامه اطلاعات صفحه 28 مورخه 1357/6/7

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازی