حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) و حجت الاسلام مرحوم محمد تقی فلسفی (ره)

حضرت حجت الاسلام شهید شیخ احمد کافی (ره) و حجت الاسلام مرحوم محمد تقی فلسفی (ره)

توقف اسلاید تصاویرشروع اسلاید تصاویرتازه سازیبستن پنجرهتصویر بعدی