خانه مجموعه مقالات اولین تظاهرات سیرجان با سخنرانی شهید شیخ احمد کافی (ره)

خبرنامه

نام ونام خانوادگی:

پست الکترونیکی:

لوگوی ما

لینک به وب سایت بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره)

لینک به وب سایت بانک سخنرانی های شهید شیخ احمد کافی (ره)


 

اولین تظاهرات سیرجان با سخنرانی شهید شیخ احمد کافی (ره)

» اولین تظاهرات سیرجان با سخنرانی شهید شیخ احمد کافی (ره)

مرحوم حاج شیخ احمد کافی، هر سال در دهه ی آخر ماه صفر برای سـخنرانی بـه ســیرجان دعــوت می شدند و در مهدیه ی سیرجان به ارشاد مردم می پرداختند .طبق سال های گذشته، در سال ۱۳۵۷ نیز تشریف آوردند .کلیه ی فعالیت ها و جلسه های ایشان تحت کنترل دقیق ساواک بـود و حـتی سـال هـای گذشته که صحبتی از انقلاب نبود، جلسات و روابط ایشان به وسیله ی ساواک به مرکز گزارش می شد .

در یکی از اسناد ساواک دربارهی حضور ایشان در سال ۱۳۵۳ در سیرجان آمده است: »نامبرده ی باﻻ (شیخ احمد ضیافتی کافی)که بنا به دعوت حاج تخشید و ماشاء ﷲ ابراهیمی، راننده از اهالی سیرجان جهت وعظ و سخنرانی مذهبی به آن شهرستان دعــوت و از سـاعت ۷:۳۰ تـا ۸:۳۰ در منزل نامبرده منبر رفته و سخنرانی می نماید و سپس به کرمان مراجعت می کند .در ایـن چنـد روزه (از تاریخ ۲۶ الی ۳۰/۳/۵۳ (در اظهارات مذهبی خود در این محل مطالب حاد و خلافی بیان نداشته اسـت . ضمنا صبح روز ۲۷/۳/۵۳ از شیخ محمد رحمتی و صبح روز ۲۸/۳/۵۳ از شـیخ رحیـم علمـی دو نفــر از روحانیون محل در منازل نامبردگان و صبح روز ۲۹/۳/۵۳ از مدرسه ی علمیـه و کتابخانـه ی تخشـید در سیرجان دیدن کرده و در همین روز به اتفاق چند نفر از اهالی، واعظ تبعیدی ـ سیدعلی غیوری ـ را در منزل او ملاقات نموده لیکن در این ملاقاتها اظهارات خلاف مصالحی شنیده نشده است.

«. همچنین در ملاحظات این گزارش آمده است: »از گزارش های رسیده چنین استنباط می گردد، نامبرده ی فوق و برخی از وعاظ و روحانیون افراطی برای اینکه پوشش مناسبی برای مسافرت به محل روحانیون طرد شده و ملاقات با آنـان داشــته باشـند، ترتیبی اتخاذ می نمایند که از طرف اهالی آن محل برای وعظ دعوت شوند و موضوع بررسی و توجـه بـه ساواک ها برای مراقبت از این افراد داده شود«. با توجه به فضای انقلابی کشور، سخنرانی های ایشان نیز حــال و هـوای دیگـری داشـت و از قــدرت اسلام و عظمت مراجع عظام صحبت می کرد و نام امام خمینی(ره )را مطرح می کردنـد و بـرای ایشـان دعا می فرمودند .که ساواک در گزارشی به مرکز چنین آورده است : »نامبرده ی باﻻ(شیخ احمد ضیافتی کافی )در مورخه ی ۲۲/۲/۵۷ در مهدیه ی شهرســتان سـیرجان که جمعیت تقریباً زیادی جمع بودند، مطالبی در مورد خمینی ایراد و سپس برای وی دعا کرده و مردم خیلی آهسته آمین گفته اند که کافی به مردم اظهار داشته من دعا می کنم، شماها می ترسید بلند آمیـن بگویید .ضمناً در مجلس مذکور، یک نفر به نام محمد رسول شمشیری، که از افراد ناراحـت مــی باشـد و گویا پدرش مسؤول هیأت زینبیه سیرجان است با صدای بلند هنگام خروج مردم از مهدیه گفتـه اسـت :

»زنده باد خمینی «و همه ی مردم و اطرافیان صلوات فرستادند و مجـدداً اظهـار داشــته »مــرگ بــر مخالفین خمینی« روز ۲۸/۲/۵۷ که شب آخر سخنرانی ایشان بود، هماهنگی مختصری نیز میــان انقلابیـون بــه عمـل آمده بود که برق های مهدیه قطع شوند و با استفاده از تاریکی شعارهای انقلابی سرداده شـود، تـا شـهر حالت انقلابی پیدا کند .برابر برنامه ی قبلی، حجت اﻻسلام شهید حاج احمد کافی در شب آخر سخنرانی خود از مراجع عظام تقلید به ویژه حضرت آیت ﷲ العظمی خمینی (ره )با شکوه و عظمت تجلیل کردند و مردم تا حدودی آماده شدند .

بعد از پایان سخنرانی ایشان، برق ها قطع شد و شعار »درود بــر خمیــنی و مرگ بر شاه «فضای مهدیه را پرکرد و بعد از چند دقیقـه جمعیت در حـالی کـه شـعارهای انقلابـــی را تکرار می کردند از مهدیـه خارج و در خیابان های شهر اقـدام بـه راهپیمایی کردند و از خیابان مهدیه به طرف فلکه ی گیتی نورد و خیابان بازار(خیابان امام خمینی فعلی )حرکت کــرده و بـدین صــورت اولیـن راهپیمایی رسمی در شهر سیرجان شکل گرفت .

ایـن راهپیمـایی تــأثیر خوبــی در روحیـه ی انقلابیـون داشت .در آغاز راهپیمایی، جمعیت زیادی همراهی می کردند و بـه تدریج از جمعیـت آن کاسـته و بـه تماشاچیان افزوده می گشت .تا اینکه در جلوی بانک ملی مرکزی، چند نفر بـا پرتـاب سـنگ بـه طــرف شیشه ی بانک ملی، آژیر بانک را به صدا درآوردند و فریاد »پلیس آمد «بلند شد .با توجه به اینکه مـردم هنوز آمادگی کافی نداشتند، سریع منطقه را ترک کرده و منتظر برخورد پلیـس بودنــد .صـبح روز بعـد تعدادی از جوانان از جمله ماشاءﷲ ملک آبادی و شماری دیگر، دستگیر شدند .

منبع : رهبران شیعه

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
بروز رساني